ជ្រើសរើសពីឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអ្នកពេញចិត្តនិងតារាងពេលវេលាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរីអាចទទួលយកការណាត់ជួបបាន

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅគ្លីនិករបស់ពួកគេ

ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងហើយធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទៅជួបជាមួយពួកគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

រំលងចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់រង់ចាំរបស់គ្រូពេទ្យ

ធ្វើការណាត់ជួបតាមវីដេអូបានគ្រប់ពេលវេលាហើយជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញកំពូលរបស់សិង្ហបុរីពីកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកឬគ្លីនិកក្នុងស្រុកដែលមានបណ្តាញរបស់យើង

Dr. Hin Ngan Tay

Specialist - Ear, Nose, Throat (ENT) - Otorhinolaryngology

38 Irrawaddy Road Singapore, Singapore

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Lawrence Khoo

邱 斯维
Specialist - Dermatology

1 Farrer Park Station Road, #02-01 Connexion, Singapore

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Yih Yiow Sitoh

Specialist - Internal Medicine

3 Mt Elizabeth, #11-02 Mt Elizabeth Medical Centre Singapore 228510

Languages: English,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Robert Lim

林 成祥
Specialist - Oncology (Medical)

1 Farrer Park Station Road, #09-13 to 20 Farrer Park Medical Centre, Connexion Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Te Ching Mark Wong

Specialist - General Surgery (Colorectal)

38 Irrawaddy Road #08-31, Mount Elizabeth Novena Specialist Centre, Singapore 329563

Languages: English,Bahasa Indonesia,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Khai Mun Lee

李 啟文
Specialist - Oncology (Radiation)

1 Farrer Park Station Road, #02-01 Connexion, Singapore

Languages: English,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច