ជ្រើសរើសពីឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអ្នកពេញចិត្តនិងតារាងពេលវេលាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរីអាចទទួលយកការណាត់ជួបបាន

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅគ្លីនិករបស់ពួកគេ

ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងហើយធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទៅជួបជាមួយពួកគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

រំលងចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់រង់ចាំរបស់គ្រូពេទ្យ

ធ្វើការណាត់ជួបតាមវីដេអូបានគ្រប់ពេលវេលាហើយជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញកំពូលរបស់សិង្ហបុរីពីកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកឬគ្លីនិកក្នុងស្រុកដែលមានបណ្តាញរបស់យើង

Dr. Hsuan-Hung Chuang

Specialist - Cardiology

6 Napier road #01-39 Gleneagles Hospital Annexe Block Singapore 258500

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Nan Yuh Michael Hoe

Specialist - General Surgery (Colorectal)

6A Napier Road Singapore, Singapore

Languages: English

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Philip Cher Tiew Eng

Specialist - Respiratory Medicine

Mount Elizabeth Medical Centre, 3 Mount Elizabeth #14-14, Singapore 228510, Republic of Singapore.

Languages: English,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Ruben Manohara

Specialist - Orthopedic Surgery - Shoulder & Elbow

Mt Elizabeth Novena Specialist Centre, 38 Irrawaddy Road #08-28, Singapore 329563

Languages: English,Tamil

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. S.S. Sathappan

Specialist - Orthopedic Surgery

Farrer Park Medical Centre (Connexion) Singapore 217562

Languages: English,Chinese,Tamil

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Yoke Hae Francis Wong

Specialist - Orthopedic Surgery

#06-03 Mt Elizabeth Medical Centre 3 Mt Elizabeth Singapore 228510

Languages: English

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Hsi Ming Bryan Tan

Specialist - Orthopedic Surgery

38 Irrawaddy Road #10-41 Mt. Elizabeth Novena Specialist Centre, Singapore 329563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Nai Wee Chng

Specialist - Ophthalmology (Eye surgery for cataracts & eye diseases)

Parkway East Medical Centre, 319 Joo Chiat Place, #05-03 Singapore 427989

Languages: English

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Yew Oo Tan

陈 有禹
Specialist - Oncology (Medical)

1 Farrer Park Station Road, #09-13 to 20 Farrer Park Medical Centre, Connexion Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Choon Hian Roger Tan

Specialist - Renal Medicine

6 Napier Rd, #04-16 Gleneagles Hospital, Singapore 258499

Languages: English

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច