ជ្រើសរើសពីឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអ្នកពេញចិត្តនិងតារាងពេលវេលាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរីអាចទទួលយកការណាត់ជួបបាន

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅគ្លីនិករបស់ពួកគេ

ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងហើយធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទៅជួបជាមួយពួកគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

រំលងចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់រង់ចាំរបស់គ្រូពេទ្យ

ធ្វើការណាត់ជួបតាមវីដេអូបានគ្រប់ពេលវេលាហើយជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញកំពូលរបស់សិង្ហបុរីពីកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកឬគ្លីនិកក្នុងស្រុកដែលមានបណ្តាញរបស់យើង

Dr. Shanker PASUPATHY

Specialist - Gastroenterology

1 Farrer Park Station Road, #14-09/10 Connexion Singapore 217562

Languages: English,Bahasa Malaysia,Tamil

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Sea Hing ONG

翁 世鑫
Specialist - Cardiology

319 Joo Chiat Place, #02-02 Parkway East Medical Centre, Singapore 427989

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Chong Hiok TAN

Specialist - Cardiology

3 Mount Elizabeth #16-07 Mt Elizabeth Hospital Singapore 228510

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Chong Hee LIM

林 崇熹
Specialist - Cardiothoracic Surgery

1 Farrer Park Station Road, #07-14 Connexion, Singapore 217562

Languages: English,Bahasa Malaysia,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Ren YONG

杨 仁
Specialist - Sports Medicine

1 Farrer Park Station Road #13-15/16/17/18/19/20 Farrer Park Medical Centre Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Yi-Jia LIM

Specialist - Orthopedic Surgery - Shoulder & Elbow

#10-04 Gleneagles Medical Centre, 6 Napier Road Singapore 258499

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Mathew CHENG

程 恒望
Specialist - Orthopedic Surgery - Tumour/Bone/Oncologic

1 Farrer Park Station Road #13-15/16/17/18/19/20 Farrer Park Medical Centre Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Vivien Chin Chin Lim

Specialist - Endocrinology

Gleneagles Medical centre, 6 Napier Road #03-17/18 Singapore 258499

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Jeremy Chow

Specialist - Cardiology

6 Napier road #01-39 Gleneagles Hospital Annexe Block Singapore 258500

Languages: English,Chinese,Mandarin

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Stanley Chia

Specialist - Cardiology

6 Napier road #01-39 Gleneagles Hospital Annexe Block Singapore 258500

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច