ជ្រើសរើសពីឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអ្នកពេញចិត្តនិងតារាងពេលវេលាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរីអាចទទួលយកការណាត់ជួបបាន

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅគ្លីនិករបស់ពួកគេ

ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងហើយធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទៅជួបជាមួយពួកគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

រំលងចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់រង់ចាំរបស់គ្រូពេទ្យ

ធ្វើការណាត់ជួបតាមវីដេអូបានគ្រប់ពេលវេលាហើយជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញកំពូលរបស់សិង្ហបុរីពីកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកឬគ្លីនិកក្នុងស្រុកដែលមានបណ្តាញរបស់យើង

Dr. John CHIA

谢 惠光
Specialist - Oncology (Medical)

38 Irrawaddy Rd #08-21/29/30 Mount Elizabeth Novena Specialist Centre Singapore 329563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Su Pin CHOO

朱 舒嫔
Specialist - Oncology (Medical)

38 Irrawaddy Rd #08-21/29/30 Mount Elizabeth Novena Specialist Centre Singapore 329563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Chuan Tieh CHEW

周 传悌
Specialist - Ear, Nose, Throat (ENT) - Otorhinolaryngology

1 Farrer Park Station Road, #08-08 Connexion, Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Kam-Yiu Timothy LEE

Specialist - Neurosurgery

6A Napier Road, Gleneagles Hospital, Annexe Block #03-38, Singapore 258500

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Ziyi LIM

Specialist - Hematology

38 Irrawaddy Road, #09-47/48/57, Singapore 329563

Languages: English,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Wei Seong OOI

Specialist - Oncology (Medical)

290 Orchard Road #15-01/02, Paragon Tower 1 Lobby F, Singapore 238859

Languages: English,Bahasa Indonesia,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Soo Kien Sue LO

Specialist - Oncology (Medical)

#07-41, 38 Irrawaddy Road Singapore 329563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Nikolle TAN

Specialist - Ophthalmology (Eye surgery for cataracts & eye diseases)

Mount Elizabeth Novena Specialist Centre 38, Irrawaddy Road #09-22 Singapore 329563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Ping Tyug LOH

罗 娉婷
Specialist - Renal Medicine

1 Farrer Park Station Road, #08-03, Connexion, Singapore 217562

Languages: English,Bahasa Indonesia,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Andrew Eik Hock TAN

Specialist - Nuclear Medicine

1 Farrer Park Station Road #14-01, Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ