ជ្រើសរើសពីឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអ្នកពេញចិត្តនិងតារាងពេលវេលាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរីអាចទទួលយកការណាត់ជួបបាន

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅគ្លីនិករបស់ពួកគេ

ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងហើយធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទៅជួបជាមួយពួកគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

រំលងចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់រង់ចាំរបស់គ្រូពេទ្យ

ធ្វើការណាត់ជួបតាមវីដេអូបានគ្រប់ពេលវេលាហើយជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញកំពូលរបស់សិង្ហបុរីពីកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកឬគ្លីនិកក្នុងស្រុកដែលមានបណ្តាញរបស់យើង

Dr. Melissa TEO

张 晶晶
Specialist - Surgical Oncology

1 Farrer Park Station Road, Farrer Park Medical Centre, #09-07 Connexion, Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Mohana RAJAKULENDRAN

Specialist - Paediatrics

321 Joo Chiat Place, Singapore 427990

Languages: English,Tamil

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Hua Sieng TING

Specialist - Gynaecology (Female disorders & cancers)

1 Farrer Park Station Road, #10-11 Connexion, Singapore 217562

Languages: English,Bahasa Indonesia,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Lynette NGO

Specialist - Oncology (Medical)

38 Irrawaddy Rd #08-21/29/30 Mount Elizabeth Novena Specialist Centre Singapore 329563

Languages: English,Mandarin

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Chee Keong TOH

Specialist - Oncology (Medical)

38 Irrawaddy Rd #08-21/29/30 Mount Elizabeth Novena Specialist Centre Singapore 329563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Chin Hin NG

Specialist - Hematology

38 Irrawaddy Road, #09-47/48/57, Singapore 329563

Languages: English,Bahasa Malaysia,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Ahmad Mohammed TAUQEER

Specialist - Neurology

Suite 10-04 Gleneagles Medical Centre 6 Napier Road Singapore 258499

Languages: English,Bahasa Malaysia,Hindi

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Johann TANG

邓 义雄
Specialist - Oncology (Radiation)

38, Irrawaddy Road, #08-39 Mount Elizabeth Novena Specialist Centre Singapore 329563

Languages: English,Bahasa Indonesia,Bahasa Malaysia,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Richard SIM

沈 利则
Specialist - General Surgery (Colorectal)

Farrer Park Medical Centre, 1 Farrer Park Station Road, #13-10 Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Khee Chee SOO

蘇 啟智
Specialist - Surgical Oncology

#10-09 Connexion, Farrer Park Medical Centre, 1 Farrer Park Station Road, Singapore 217562

Languages: English,Bahasa Malaysia,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ