ជ្រើសរើសពីឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអ្នកពេញចិត្តនិងតារាងពេលវេលាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរីអាចទទួលយកការណាត់ជួបបាន

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅគ្លីនិករបស់ពួកគេ

ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងហើយធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទៅជួបជាមួយពួកគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

រំលងចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់រង់ចាំរបស់គ្រូពេទ្យ

ធ្វើការណាត់ជួបតាមវីដេអូបានគ្រប់ពេលវេលាហើយជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញកំពូលរបស់សិង្ហបុរីពីកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកឬគ្លីនិកក្នុងស្រុកដែលមានបណ្តាញរបស់យើង

Dr. Kenneth CHAN

Specialist - Respiratory Medicine

6, Napier Road, #07-14 Gleneagles Medical Centre, Singapore 258499

Languages: English,Bahasa Indonesia,Bahasa Malaysia,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Gurpal SINGH

Specialist - Orthopedic Surgery - Tumour/Bone/Oncologic

1 Farrer Park Station Rd, #15-06/07 Connexion , Singapore 175262

Languages: English,Bahasa Indonesia,Bahasa Malaysia,Chinese,Hindi

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Wah Siew TAN

Specialist - General Surgery (Colorectal)

Mount Elizabeth Medical Centre #08-07, 3 Mount Elizabeth, Singapore 228510

Languages: English,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Ser Yee LEE

Specialist - General Surgery (Liver, Pancreas, Biliary)

Mount Elizabeth Medical Centre #08-07, 3 Mount Elizabeth, Singapore 228510

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Razmi RAHMAT

Specialist - Orthopedic Surgery - Spine/Bone

#Suite 02-03 Parkway East Medical Centre, 319 Joo Chiat Place Singapore 427989

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Ramesh SUBRAMANIAM

Specialist - Orthopedic Surgery

38 Irrawaddy Road Singapore, Singapore

Languages: English,Bahasa Indonesia,Bahasa Malaysia,Chinese,Spanish

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Fang Jann LEE

Specialist - Urology

12 Farrer Park Station Road, #05-01 Singapore 217565

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Lai Mun LOOI

Specialist - Respiratory Medicine

38 Irrawaddy Road #10-28/29, Mount Elizabeth Novena Specialist Centre, Singapore 329563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Matthew TAN

Specialist - Endocrinology

1 Farrer Park Station Road #09-04 Farrer Park Medical Centre Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Nicolas Kam King KON

Specialist - Neurosurgery

3 Mount Elizabeth, #11-14/15 Mount Elizabeth Medical Centre, Singapore 228510

Languages: English,Bahasa Malaysia,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ