ជ្រើសរើសពីឯកទេសវេជ្ជសាស្រ្តផ្សេងៗដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ

ពិនិត្យមើលប្រវត្តិរូបវេជ្ជបណ្ឌិតដែលអ្នកពេញចិត្តនិងតារាងពេលវេលាដែលវេជ្ជបណ្ឌិតសិង្ហបុរីអាចទទួលយកការណាត់ជួបបាន

ជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាងវេជ្ជសាស្ត្រនៅគ្លីនិករបស់ពួកគេ

ស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងហើយធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីទៅជួបជាមួយពួកគេនៅប្រទេសសិង្ហបុរី

រំលងចោលការធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់រង់ចាំរបស់គ្រូពេទ្យ

ធ្វើការណាត់ជួបតាមវីដេអូបានគ្រប់ពេលវេលាហើយជួបជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញកំពូលរបស់សិង្ហបុរីពីកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អ្នកឬគ្លីនិកក្នុងស្រុកដែលមានបណ្តាញរបស់យើង

Dr. Sandeep SEBASTIN

Specialist - Orthopedic Surgery

6A Napier Road #03-37 Gleneagles Hospital Annexe Block Singapore 258500

Languages: English,Hindi,Tamil

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Meng Kiat David TAN

Specialist - Orthopedic Surgery - Hand, Foot & Ankle

6A Napier Road #03-37 Gleneagles Hospital Annexe Block Singapore 258500

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Tiong Ann TEOH

Specialist - General Surgery (Colorectal)

3, Mount Elizabeth, #05-04, Mount Elizabeth Medical Centre Singapore 228510

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Paul MOK

Specialist - Ear, Nose, Throat (ENT) - Otorhinolaryngology

1 Farrer Park Station Road, Connexion #10-20 Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច

Dr. Keng Hua LIM

Specialist - Ear, Nose, Throat (ENT) - Otorhinolaryngology

3 Mount Elizabeth #03-01/02 Mount Elizabeth Medical Centre Singapore 228510

Languages: English,Chinese,Cantonese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Timothy LIM

Specialist - Gynaecology (Female disorders & cancers)

1 Farrer Park Station Road, #10-11 Connexion, Singapore 217562

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Huck Chin CHEW

Specialist - Respiratory Medicine

38, Irrawaddy Road, #04-33 Mt Elizabeth Novena Specialist Centre Singapore 329563

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Aik Hau TAN

Specialist - Respiratory Medicine

3, Mount Elizabeth, #15-11 Mt Elizabeth Medical Centre Singapore 228510

Languages: English,Mandarin

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Constance LO

Specialist - Respiratory Medicine

6, Napier Road, #07-14 Gleneagles Medical Centre, Singapore 258499

Languages: English,Chinese

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ  

Dr. Kwok Wai Adrian CHAN

Specialist - Respiratory Medicine

38, Irrawaddy Road, #04-33 Mt Elizabeth Novena Specialist Centre Singapore 329563

Languages: English

  ណាត់ជួបនៅគ្លីនិច
  ណាត់ជួបតាមវីដេអូ